10-11 Δεκεμβρίου 2016

Μικρή Ζήρεια

κορυφή Ντουσιάς
Δυσκολία Β   6 ώρες

 

18 Δεκεμβρίου 2016

Υμηττός

πορεία Κατσαγιάννη

Δυσκολία Α - 5 ώρες